องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

check_circle ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ขอความร่วมมือ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

QR Code


(คลิกลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของดีกุดจับ ประจำปี 2567 [14 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการนิเทศภายในติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ศพด.สังกัด อบต.ขอนยูง (ครั้งที่2ปีการศึกษา2567) ปีงบประมาณ2567 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะประสบการณ์ด้านความปลอดภัย เพื่อเฝ้าระวังอันตรายฯ [14 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการนิเทศภายในติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ศพด.สังกัด อบต.ขอนยูง (ครั้งที่2ปีการศึกษา2567) ปีงบประมาณ2567 กิจกรรมนิเทศและให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาวะเด็กเล็กฯ [14 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการส่งทีมนักกีฬาร่วมกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรวมถึงองค์กรอื่นๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาตาลเลียนเกมส์ ประจำปีงบประมาณ2567 [14 กุมภาพันธ์ 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตนารมณ์เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้"
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ขอเชิญร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
(นายทองดี มังคุณ)
นายก อบต.ขอนยูง
โทร : 081-3664584
(นายทองดี มังคุณ)
นายก อบต.ขอนยูง
โทร : 081-3664584

สถิติ sitemap
วันนี้ 131
เดือนนี้2,749
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)20,073
ทั้งหมด 88,059


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ