องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวมยุรีย์ ทัพธานี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง
โทร : 090-3353663
นางสาวกฤติกา ไฮวัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง
โทร : 065-2603889
นางสาวกฤติกา ไฮวัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางโสรดา ตาตะมิ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-6570298
นางสุพรรณ ประชานันท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : เบอร์โทร 087-2191987
นางสาววณิชญา หนูราช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โทร : 098-5984193
สิบเอกผจญ โตอุตตชนม์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 086-9270566