องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาววณิชญา หนูราช
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางวรรณวิสา ภักดี
นักวิชาการศึกษา
นางระเบียบ มนัสศิลา
ครู
นางสมหวัง ลือจันดา
ครู
นางสาววงเดือน คณะวาปี
ครู
นางสาวพิชชากร ลือคำหาร
ครู
นางสาวชนารดี หันตุลา
ครู
นางวานี แสงอ่อน
ครู
นางสาวนิ่มนวล บังใบ
ครู
นางบุญโฮม พรหมประกาย
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
นางดวงจันทร์ เจากระโทก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดอกไม้ หันตุลา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิราภร วงศ์ศรีแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริวรรณ โยธาภักดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชลธิชารัตน์ เจริญกาย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายปรีชา ไชยรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอนุสรา ภูมิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกัลยกร จันทะวงค์
คนงานทั่วไป
นางสาวรัชดา คุณาบุญ
คนงานทั่วไป
นางสาวอทิตยา พันธศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก