messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี"รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ" ประจำปี 2567[22 เมษายน 2567]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลขอนยูง ประจำปี 2567[22 เมษายน 2567]
โครงการส่งเสริมพัมนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปี 2567 กิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชน[18 เมษายน 2567]
โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และความต้องการของประชาชนภายในตำบลขอนยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมประชาคมระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2567[26 มีนาคม 2567]
ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการจัดการดูแลระยะยาวสำหรับผุ้ที่มีภาวะพิ่งพิง [21 มีนาคม 2567]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลขอนยูง[21 มีนาคม 2567]
โครงการจัดทำแนวกันไฟป่าชุมชนตำบลขอนยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [19 มีนาคม 2567]
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายในองค์กร วันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง[6 มีนาคม 2567]
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี[5 มีนาคม 2567]
โครงการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของดีกุดจับ ประจำปี 2567[14 กุมภาพันธ์ 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 - 10 (ทั้งหมด 100 รายการ)